ขอบเขตงาน

งานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร มีขอบเขตงานสำคัญที่ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1) ทบทวนลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการ
2) ทบทวนข้อมูลสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ปฐพีกลศาสตร์ฐานราก และแหล่งวัสดุก่อสร้าง
3) ทบทวนลักษณะความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม
4) จัดทำรายงานแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design)
5) จัดทำเกณฑ์กำหนดในการคำนวณออกแบบ (Design Criteria)
6) จัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักเกณฑ์ในการออกแบบของโครงการให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
7) คำนวณออกแบบและจัดทำแบบ
8) คำนวณปริมาณงานก่อสร้างและจัดทำรายการปริมาณงาน (Bill of Quantity) พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการ
9) กำหนดและจัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม (Technical Specifications)
10) จัดพิมพ์แบบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ด้วยวิธีการถ่ายเอกสารขนาดเท่าต้นฉบับและฉบับย่อพร้อมเย็บเข้าเล่ม
11) จัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ประกอบด้วย
      - ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง
      - ประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง ๆ ละ 2 เวที
      - ปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง
12) จัดสัมมนาสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียดพร้อมเอกสารประกอบ ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน ดังนี้
      - เกณฑ์การพิจารณาการกำหนดที่ตั้งและประเภทของอาคาร
      - การทบทวนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบอาคาร
      - สรุปอุปสรรคและปัญหาระหว่างการคำนวณออกแบบ
      - สรุปองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
      - เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เห็นชอบ
13) จัดทำวีดีทัศน์ Animation ของงานจ้างสำรวจ ออกแบบของโครงการ
14) จัดทำ Website ของงานจ้างสำรวจ ออกแบบของโครงการ
15) จัดทำแบบจำลองพื้นที่และรายละเอียดโครงการ (Model)
16) จัดทำกิจกรรมตรวจติดตามความก้าวหน้าจำนวน 2 ครั้ง