วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรมชลประทาน มีความประสงค์ ให้กิจการร่วมค้าฯ ทำการสำรวจ ออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบหลักของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำหลากที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล และ/หรือปริมาณน้ำหลากบริเวณด้านเหนือคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ที่จำเป็นต้องระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยระบายน้ำทั้งในแนวเหนือ-ใต้ ออกสู่ทะเลร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินกว่าศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง มีรายละเอียด ดังนี้

  1. งานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด
  2. งานปรับปรุงคันควบคุมน้ำทะเลพร้อมอาคารประกอบ

1. อาคารรับน้ำต้นทาง (บริเวณคลองภาษีเจริญ)

2. อุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 6.00 ม. ระยะทาง 12 กม. อัตราการระบายน้ำ 60 ลบ.ม./วินาที

3. สถานีสูบน้ำบริเวณ ปตร.คลองบางน้ำจืด อัตราการสูบ 60 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง

4. ช่องทางลง (SERVICE SHAFT) จำนวน 2 แห่ง

5. อาคารทิ้งน้ำคลองมหาชัย จำนวน 1 แห่ง

1. งานปรับปรุง/ขุดลอกคลองมหาชัย ระยะทาง 18.60 กม.

2. งานปรับปรุงคันแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย โดยออกแบบถนนลาดยางและยกระดับถนน ที่ระดับ+2.50 ม.(ร.ท.ก.) ระยะทางประมาณ 42.50 กม.

3. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า/เครื่องกล บานระบายของ ปตร.เดิม 13 แห่ง

4. ออกแบบ ปตร.เพิ่มเติม 1 แห่ง

โดยงานทั้ง 2 ส่วน ให้กิจการร่วมค้าฯ ดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อให้ได้แบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง (Construction Drawings)