ระยะเวลาการดำเนินงาน

การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 540 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 21 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีแผนการปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบรายละเอียดโครงการ ดังรูป